parallax background

Statut Fundacji Dla Przyrody

Rozdział I. Postanowienia ogólne

 1. Fundacja działa pod nazwą „Dla przyrody”.
 2. Fundacja została ustanowiona przez Kamila Stepucha, Marcina Polaka, Adama Lesiuka, Marka Kołodziejczyka i Michała Stepucha, zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Grażynę Lewicką w kancelarii notarialnej w Lublinie, ul. Jasna 8, w dniu 17.06.2019.
 3. Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.
 4. Siedzibą Fundacji jest Lublin.
 5. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
 6. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 7. Dla celów współpracy z zagranicą Fundacja może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
 8. Ministrem nadzorującym Fundację jest minister właściwy do spraw środowiska.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

Cele ogólne
 1. Celem istnienia Fundacji jest propagowanie i realizowanie działań na rzecz ochrony przyrody i środowiska w skali lokalnej, regionalnej, krajowej i&nbsmiędzynarodowej.
 2. Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
  1. kompleksową działalność szkoleniowo-edukacyjną,
  2. działalność doradczą oraz ekspercką w zakresie ochrony przyrody i środowiska,
  3. działalność naukową i naukowo-badawczą,
  4. współpracę z instytucjami sektora ochrony środowiska,
  5. kompleksową działalność szkoleniowo-edukacyjną z zakresu ochrony środowiska,
  6. edukacyjną działalność wydawniczą,
  7. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi,
  8. współpracę z proekologicznie zorientowanymi podmiotami działalności gospodarczej,
  9. działania na rzecz rozwijania kontaktów i współpracy pomiędzy społeczeństwami, w tym współpracę międzynarodową z fundacjami i&nbsstowarzyszeniami zagranicznymi o zbieżnych celach statutowych.
 3. Jako obszary działania Fundacja przyjmuje:
  1. zachowanie i odtwarzanie różnorodności biologicznej, krajobrazowej i geologicznej, w tym przede wszystkim czynną ochronę siedlisk przyrodniczych oraz rzadkich i zagrożonych gatunków zwierząt, roślin i grzybów,
  2. stymulowanie społecznych inicjatyw pro-środowiskowych oraz tworzenie warunków dla zwiększania ich skuteczności,
  3. organizowanie i wspieranie edukacji ekologicznej społeczeństwa,
  4. podnoszenie świadomości społecznej w zakresie zależności człowiek – przyroda, konieczności i metod ochrony różnorodności biologicznej, krajobrazowej i geologicznej,
  5. tworzenie warunków organizacyjnych dla wdrażania nowych rozwiązań w dziedzinie ochrony przyrody i środowiska,
  6. propagowanie idei ochrony przyrody i środowiska oraz uwzględniania praw ochrony przyrody i środowiska w rozwoju kraju,
  7. organizowanie i stymulowanie różnorodnych inicjatyw badawczych, analiz i ekspertyz w dziedzinie ochrony środowiska przyrodniczego,
  8. ocena wpływu działalności człowieka oraz różnorodnych inwestycji na stan zachowania środowiska, siedlisk przyrodniczych oraz cennych gatunków roślin, grzybów i zwierząt,
  9. zachowanie i promocja dorobku kulturowego społeczności lokalnych,
  10. gromadzenie i wypracowywanie środków materialnych z przeznaczeniem na organizowanie, finansowanie i wspomaganie celów działania Fundacji.
Cele szczegółowe
 1. Celami Fundacji są działania społecznie użyteczne, prowadzone w sferze zadań publicznych określonych w ustawie wymienionej w §1 ust. 3 Statutu, w szczególności poprzez:
  1. współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi, organizacjami społecznymi i gospodarczymi, krajowymi i zagranicznymi oraz osobami prawnymi i fizycznymi działającymi w zakresie ochrony przyrody, ekologii, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju,
  2. współpracę z właściwymi Ministerstwami w zakresie objętym celami fundacji,
  3. współpracę z innymi naczelnymi organami administracji rządowej i samorządowej, a także z innymi podmiotami mającymi wpływ na prowadzenie polityki państwa w zakresie ochrony przyrody, ekologii, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju,
  4. współdziałanie z ogólnokrajowymi organizacjami i porozumieniami samorządowymi, ze stowarzyszeniami przedsiębiorców działających w&nbsobszarze ochrony przyrody, ekologii, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju,
  5. współpracę z innymi krajowymi i zagranicznymi organizacjami realizującymi cele odpowiadające celom fundacji,
  6. współpracę z władzami miast, gmin, powiatów i województw w zakresie ochrony przyrody, ekologii, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, uczestniczących lub zainteresowanych uczestnictwem w programie fundacji,
  7. propagowanie wszystkich inicjatyw w zakresie ekologii, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju w drodze dostarczania publikacji i innych materiałów edukacyjnych propagujących te zagadnienia,
  8. współdziałanie z centrami edukacji przyrodniczej, ekologicznej i lokalnymi placówkami oświatowymi w zakresie edukacji przyrodniczo-ekologicznej i pomoc w organizowaniu tej edukacji,
  9. wspieranie przedsiębiorców działających na rzecz ochrony przyrody, ekologii, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, pośredniczenie w&nbskontaktach między nimi,
  10. prowadzenie kampanii i projektów edukacji przyrodniczej, ekologicznej i zrównoważonego rozwoju,
  11. prowadzenie wszelkich działań na rzecz popularyzacji rozwiązań Unii Europejskiej dotyczących ochrony przyrody ekologii, ochrony środowiska i&nbszrównoważonego rozwoju,
  12. współpracę z instytucjami i organizacjami Unii Europejskiej działającymi na rzecz ochrony przyrody, ekologii, ochrony środowiska i&nbszrównoważonego rozwoju,
  13. określenie wpływu różnorodnych form działalności człowieka i inwestycji na środowisko przyrodnicze, w tym przede wszystkim na stan zachowania siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin, grzybów i zwierząt,
  14. prowadzenie monitoringu przyrodniczego i środowiskowego,
  15. zbieranie i archiwizację różnorodnych danych środowiskowych, baz przyrodniczych oraz udostępnianie ich różnorodnym podmiotom zaangażowanym w ochronę środowiska,
  16. promocję i tworzenie kampanii, spotkań, wystaw, wypraw związanych z edukacją ekologiczną społeczeństwa, w tym projekty medialne, tworzenie ścieżek przyrodniczych, aplikacji przyrodniczych oraz budowanie tablic informacyjnych,
  17. kształtowanie polityk, strategii i prawodawstwa służących efektywnej ochronie przyrody,
  18. zakup i dzierżawę nieruchomości służących ochronie przyrody i realizacji innych celów Fundacji,
  19. prowadzenie doradztwa prawnego, finansowego i organizacyjnego związanego z ekologią, ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem,
  20. ustanawianie nagród, stypendiów i wyróżnień dla osób fizycznych i prawnych działających na rzecz ochrony przyrody, ochrony środowiska i&nbszrównoważonego rozwoju,
  21. skupianie wokół celów fundacji organizacji gospodarczych, proekologicznych, konsumenckich i społecznych, przedstawicieli nauki oraz innych organizacji zgodnych z celami fundacji,
  22. realizacja stałych programów fundacji,
  23. gromadzenie, dokumentowanie i popularyzowanie informacji dotyczących ciekawych przyrodniczo miejsc, pomników przyrody, parków narodowych, krajobrazowych, obszarów Natura 2000, zabytków i innych obiektów na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
  24. stworzenie platform porozumienia – „klastrów”, mających na celu komunikację i współpracę pomiędzy placówkami naukowo-badawczymi, jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami państwowymi, firmami państwowymi i prywatnymi, a także innymi organizacjami pozarządowymi oraz osobami fizycznymi, których cele i zadania są zbliżone do celów i zadań statutowych Fundacji,
  25. tworzenie centrów edukacji i promocji przyrody danych regionów Polski,
  26. organizowanie i propagowanie turystyki przyrodniczej i ekologicznej,
  27. działalność szkoleniowo-edukacyjną; organizowanie spotkań, seminariów, konferencji, warsztatów, debat, konkursów adresowanych do wszystkich zainteresowanych przyrodą polską i związanymi z nią atrakcjami turystycznymi,
  28. wydawanie ulotek, folderów, tworzenie dokumentacji fotograficznej i filmowej, broszur, gadżetów, książek poświęconych przyrodzie Polski,
  29. prowadzenie portalu internetowego poświęconego działalności Fundacji,
  30. zachowanie i odtwarzanie różnorodności środowiska naturalnego oraz ochronę konkretnych obiektów przyrody ożywionej i nieożywionej, w&nbsszczególności poprzez działania zmierzające do ochrony zagrożonych gatunków biologicznych; prowadzenie inwentaryzacji, monitoringu i&nbsróżnego typu obserwacji w celu dokumentowania stanu środowiska naturalnego i procesów w nim zachodzących,
  31. współpracę ze środkami masowego przekazu, prowadzenie kampanii medialnych,
  32. wywieranie wpływu na władze ustawodawcze i wykonawcze wszystkich szczebli,
  33. wysuwanie i popieranie kandydatów do lokalnych i krajowych władz przedstawicielskich,
  34. występowanie do sądów z roszczeniami z zakresu ochrony przyrody i środowiska,
  35. wstępowanie do postępowania przed sądami oraz przedstawianie sądowi swojego poglądu w toczących się sprawach dotyczących ochrony przyrody i środowiska,
  36. organizowanie akcji protestacyjnych,
  37. pozyskiwanie funduszy w kraju i za granicą dla realizacji celów statutowych,
  38. inicjowanie i rozwijanie współpracy z naukowcami i specjalistami krajowymi i zagranicznymi oraz wypracowywanie form wymiany doświadczeń miedzy nimi, w zakresie celów Fundacji,
  39. tworzenie i udział w związkach służących środowisku naturalnemu, zrównoważonemu rozwojowi gospodarczemu i kulturowemu oraz społecznościom lokalnym działającym w tym zakresie,
  40. prowadzenie działań na rzecz zaangażowania przedsiębiorców w działania przyczyniające się do realizacji celów Fundacji,
  41. inicjowanie, wspieranie organizacyjne, intelektualne i finansowe oraz podejmowanie działalności badawczej i wdrożeniowej zmierzającej do poprawy stanu środowiska naturalnego oraz zrównoważonego rozwoju,
  42. tworzenie funduszy, których środki będą wspierały działalność osób i instytucji w zakresie zbieżnym z celem Fundacji, a także ustanawianie i rzyznawanie nagród oraz stypendiów za działalność w tym zakresie,
  43. prowadzenie działalności informacyjnej, badawczej i edukacyjnej w zakresie ochrony przyrody, zrównoważonego rozwoju i turystyki,
  44. świadczenie usług doradczych w zakresie ochrony przyrody, ekologii, ochrony środowiska,
  45. członkostwo w organizacjach zrzeszających organizacje polskie i zagraniczne o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celem Fundacji,
  46. działalność interwencyjną i kontrolną w zakresie stanu środowiska przyrodniczego oraz przestrzeganie przepisów i zasad ochrony przyrody i&nbsśrodowiska w tym między innymi inicjowanie i udział w postępowaniach administracyjnych i postępowaniach sądowych, wyrażanie opinii na temat spraw z zakresu ochrony przyrody, wyrażanie wniosków i opinii w procesie stanowienia prawa, kierowanie wniosków i wystąpień do organów władzy publicznej oraz innych odpowiednich organów i podmiotów,
  47. publikowanie wyników prowadzonych prac badawczych w czasopismach naukowych i popularnonaukowych oraz opracowywanie monografii naukowych.
 2. Fundacja prowadzi działalność statutową na rzecz ogółu instytucji sektora ochrony środowiska i przyrody w Polsce. Działalność ta jest wyłączną statutową działalnością Fundacji i dotyczy realizacji zadań publicznych na rzecz destynariuszy wymienionych w zdaniu poprzednim, w sferze określonej w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i Rozdziale II, ust. 1 niniejszego Statutu.
 3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą jako działalność dodatkową do działalności pożytku publicznego. Nadwyżka przychodów nad kosztami jest przeznaczana na działalność pożytku publicznego.
 4. Podjęcie działalności gospodarczej przez Fundację wymaga uchwały Zarządu i wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym.
 5. Jeżeli Fundacja prowadzi działalność gospodarczą, przedmiotem tej działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:
  • PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
  • PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna,
  • PKD 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne,
  • PKD 58.11.Z Wydawanie książek,
  • PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,
  • PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,
  • PKD 74.20.Z Działalność fotograficzna,
  • PKD 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
  • PKD 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
  • PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.
 6. Prowadzenie działalności gospodarczej wymagającej zezwolenia lub koncesji może zostać podjęte po ich uzyskaniu.

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

 1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski, w jaki wyposażyli Fundację Fundatorzy, w kwocie
  5000 złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
 2. Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
  1. darowizn, spadków, zapisów,
  2. dotacji i subwencji,
  3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
  4. dochodów z majątku Fundacji,
  5. dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.
 3. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji z poszanowaniem woli przekazujących mienie. Jeśli Zarząd Fundacji uzna, że wola ta nie może zostać uszanowana, zwraca środki osobie uprawnionej.
 4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Rozdział IV. Władze Fundacji

 1. Organami Fundacji są:
  1. Zarząd Fundacji.
  2. Rada Fundacji.
  3. Kapituła Fundacji.
Zarząd Fundacji
 1. Zarząd składa się z jednego lub 3 do 5 członków powoływanych na pięcioletnie kadencje.
 2. Fundatorzy mogą stanowić Zarząd fundacji.
 3. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego w jego skład wchodzą następujący członkowie:
  1. Prezes Zarządu,
  2. Wiceprezes Zarządu,
  3. od 1 do 4 członków.
 4. Zarząd Fundacji lub jego poszczególnych członków powołują jednomyślnie Fundatorzy na drodze uchwały.
 5. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 6. Członkostwo w Zarządzie ustaje:
  1. z chwilą śmierci członka Zarządu,
  2. w momencie odwołania członka Zarządu przez większość Fundatorów na wniosek Rady Fundacji,
  3. w momencie złożenia na ręce Fundatorów pisemnej rezygnacji.
 7. Zarząd prowadzi sprawy Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 8. Do zadań Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach niezastrzeżonych dla innych organów, w szczególności:
  1. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
  2. realizacja celów statutowych,
  3. uchwalanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji oraz planów rzeczowo-finansowych,
  4. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
  5. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
  6. przyjmowanie darowizn, spadków, subwencji i dotacji,
  7. przygotowywanie sprawozdań finansowych Fundacji za poszczególne lata obrotowe zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
  8. coroczne przedkładanie do zatwierdzenia Radzie rocznego sprawozdania z działalności Fundacji.
 9. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu. W przypadku zarządu jednoosobowego decyzje podejmuje Prezes Zarządu.
 10. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
 11. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu lub pisemnie upoważnionej osoby. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Zarządu.
 12. Podejmowanie uchwał jest możliwe na posiedzeniu Zarządu albo bez jego zwoływania – w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W przypadku podejmowania uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
 13. W przypadku podejmowania uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, Prezes Zarządu lub wyznaczony przez niego członek Zarządu sporządza protokół, w którym stwierdza sposób i wynik głosowania. W przypadku, gdy głos był oddany w ten sposób, że możliwe jest utrwalenie jego treści (e-mail, fax, pismo), wydruk takiej wiadomości e-mail lub egzemplarz faxu lub pisma stanowi załącznik do protokołu sporządzonego przez Prezesa Zarządu lub wyznaczonego członka Zarządu.
 14. W przypadku Zarządu wieloosobowego, oświadczenia woli za Fundację, z zastrzeżeniem Rozdział IV, ust. 15 Statutu, składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.
 15. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach niezwiązanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 5000 (pięć tysięcy) złotych – oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes lub Wiceprezes Zarządu Fundacji.
 16. W przypadku zarządu jednoosobowego, Fundację reprezentuje jednoosobowo Prezes Zarządu.
Kapituła Fundacji
 1. Kapituła Fundacji powołana będzie do trzech lat po skutecznym zarejestrowaniu Fundacji w KRS.
 2. Kapituła Fundacji jest organem opiniodawczym Fundacji.
 3. Kapituła Fundacji składa się z darczyńców i osób zaproszonych przez Radę lub Zarząd Fundacji, którzy zadeklarują na piśmie chęć uczestnictwa w&nbsKapitule Fundacji. Członkiem Kapituły Fundacji mogą być również osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
 4. Członkostwo w Kapitule Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa, śmierci członka Kapituły Fundacji lub ustania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.
 5. Posiedzenia Kapituły zwołuje co najmniej raz w roku Prezes Zarządu. Kapituła może również zebrać się z własnej inicjatywy.
 6. Posiedzeniem Kapituły kieruje Prezydent Kapituły, wybierany przez Kapitułę spośród jej członków lub upoważniona przez niego osoba.
 7. Wybory Prezydenta Kapituły organizuje Zarząd Fundacji.
 8. Do zadań Kapituły Fundacji należy w szczególności inicjowanie i wskazywanie kierunków podejmowanych działań przez Fundację i pożądanych zmian.
Rada Fundacji
 1. Rada Fundacji powołana będzie do trzech lat po skutecznym zarejestrowaniu Fundacji w KRS.
 2. Rada Fundacji jest kolegialnym organem nadzorczo-kontrolnym, odrębnym od organu zarządzającego i niepodlegającym mu w zakresie wykonywania nadzoru.
 3. Członków Rady powołują jednomyślnie Fundatorzy.
 4. Rada wybiera ze swojego grona Przewodniczącego.
 5. Członkiem Rady Fundacji nie może być osoba:
  1. będąca jednocześnie członkiem Zarządu Fundacji,
  2. skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 6. Członek Rady Fundacji traci uprawnienia do wykonywania tej funkcji z chwilą:
  1. rezygnacji, złożonej na piśmie na ręce Fundatorów,
  2. odwołania go przez większość Fundatorów za zgodą lub na wniosek większości członków Rady.
 7. Do zakresu działania Rady należy wyłącznie:
  1. uchwalanie regulaminów normujących zasady działania Rady,
  2. nadzorowanie wszystkich dziedzin działalności Zarządu Fundacji i podległych mu jednostek organizacyjnych, a w szczególności sprawdzanie zgodności podejmowanych działań z celami statutowymi Fundacji,
  3. opiniowanie programów działań Fundacji,
  4. zatwierdzanie przedstawionych przez Zarząd sprawozdań dotyczących działalności Fundacji,
  5. podejmowanie uchwał w przedmiocie udzielenia Zarządowi absolutorium za okres sprawozdawczy,
  6. zatwierdzanie przedstawionych przez Zarząd rocznych planów podziału zysków i strat,
  7. nadawanie tytułu „Mecenasa Fundacji”.
 8. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu.
 9. Przy równej liczbie głosów za i przeciw decyduje głos Przewodniczącego.
 10. W celu wykonywania uprawnień nadzorczych, upoważnieni przez Radę jej członkowie mają prawo wglądu we wszelką dokumentację Fundacji, mogą żądać wyjaśnień od Zarządu, oraz badać zgodność treści dokumentów ze stanem faktycznym.
 11. Rada pracuje na posiedzeniach, które odbywają się co najmniej raz w roku.
 12. Posiedzenia Rady zwołuje jej Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek dwóch członków Rady lub Prezesa Zarządu Fundacji w terminie 30 dni od daty zgłoszenia takiego wniosku.
 13. W wypadku niezwołania posiedzenia Rady przez Przewodniczącego Rady we wskazanym w ust. 2 terminie posiedzenie może zwołać Prezes Zarządu Fundacji na wniosek wyżej wymienionych podmiotów.
 14. Przewidywany porządek obrad przedstawia osoba uprawniona do zwołania posiedzenia Rady, uwzględniając propozycje osób uprawnionych do wnioskowania o zwołanie posiedzenia Rady.
 15. W kwestiach nie objętych przedstawionym i zatwierdzonym porządkiem obrad podejmowanie uchwał nie jest dopuszczalne, chyba, że na posiedzeniu Rady obecni są wszyscy jej członkowie i nikt z obecnych nie zgłasza sprzeciwu, co do uzupełnienia przedstawionego porządku posiedzenia.
 16. Ograniczenie określone w ust. 15 nie dotyczy wniosków formalnych.
 17. Członkowie Rady Fundacji mogą brać udział w posiedzeniach przez swoich pełnomocników. Pełnomocnictwo do reprezentowania na posiedzeniach Rady Fundacji powinno zostać udzielone przez członka Rady Fundacji imiennie wskazanej osobie fizycznej w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zgłoszone do protokołu obrad. Pełnomocnictwo jest ważne do momentu jego odwołania.
 18. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się w siedzibie Fundacji lub w innym miejscu wskazanym przez osobę zwołującą posiedzenie.
 19. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący, a pod jego nieobecność osoba przez niego upoważniona.
 20. Osoba zwołująca posiedzenie Rady ma obowiązek powiadomienia wszystkich członków Rady i członków Zarządu o miejscu i terminie posiedzenia nie później niż na tydzień przed zwoływanym posiedzeniem oraz przedstawić proponowany porządek posiedzenia.
 21. Z każdego posiedzenia Rady sporządza się protokół.
 22. Protokół musi być podpisany przez osobę sporządzającą oraz Przewodniczącego posiedzenia.
 23. Szczegółowy przebieg posiedzenia określa regulamin uchwalany przez Radę.
 24. W posiedzeniach Rady Fundacji uczestniczy co najmniej jeden członek Zarządu Fundacji.
 25. Członkom Zarządu przysługuje prawo zabierania głosu oraz zgłaszania wniosków formalnych.
 26. Członkowie Rady obowiązani są nie ujawniać osobom trzecim przebiegu posiedzeń Rady, treści podjętych uchwał oraz informacji dotyczących działalności gospodarczej Fundacji.
 27. Zarząd Fundacji może w drodze uchwały ustanawiać rady programowe ad hoc i określać zakres ich działania.
 28. Rady programowe są powoływane na czas określony lub nieokreślony, składają się z liczby od 2 do 10 członków.
 29. Członkowie rad programowych mogą uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach organów Fundacji za zgodą Prezesa Zarządu Fundacji.

Rozdział V. Postanowienia Końcowe

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją o zbieżnych celach dla efektywnego realizowania swoich celów po uzyskaniu zgody wszystkich Fundatorów.
 2. Fundacja może wchodzić w spółki z osobami prawnymi i fizycznymi po uzyskaniu zgody wszystkich Fundatorów.
 3. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona, w razie wyczerpania się jej środków finansowych na prowadzenie dalszej działalności.
 4. Likwidatorami są członkowie Zarządu Fundacji, chyba że Fundatorzy zdecydują inaczej.
 5. Decyzję o likwidacji podejmują jednomyślnie Fundatorzy.
 6. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą decyzji likwidatorów na rzecz działających w&nbsRzeczypospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.
 7. Zmian niniejszego statutu dokonują jednomyślnie Fundatorzy.