parallax background

Projekt "Rzadkie i gnące gatunki zwierząt woj. lubelskiego


Konkurs rysunków


Konkurs plastyczny

Edukacja przyrodnicza dla najmłodszych

Konkurs rysunków

W ostatnich latach na naszych oczach zachodzi szereg negatywnych zmian w środowisku przyrodniczym. Nasilił się proces wymierania wielu rzadkich gatunków zwierząt. Powyższym procesom towarzyszy postępujący proces obniżania się wiedzy przyrodniczej społeczeństwa.
Najmłodsi świetnie rozpoznają postacie z bajek czy gier komputerowych, natomiast nie znają podstawowych gatunków roślin i zwierząt, które znajdują się w naszym otoczeniu.
Aktualna wiedza na temat biologii rzadkich i ginących zwierząt jest znikoma, a to może w dalszej perspektywie powodować ekologiczną ignorancję oraz bierność.

Projekt ten ma na celu promocję i przedstawienie w atrakcyjnej formie wizerunków 40 gatunków rzadkich i ginących zwierząt występujących w województwie lubelskim.

Aby to osiągnąć powstanie album przyrodniczy, w którym atrakcyjne rysunki będą zaprezentowane obok zwięzłych informacji o charakterze popularnonaukowym.
Równolegle ogłoszony został konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych woj. lubelskiego, którego tematem będą zagrożone zwierzęta.
Zwieńczeniem projektu będzie wystawa prezentująca wyróżnione prace oraz sylwetki zwierząt przedstawionych w albumie.

Projekt dofinansowany jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Podsumowanie

Nadesłane prace

1022

Udział szkół

132

Klasy 0-2:

470

Klasy 3-6

379

Klasy 6-8

170

Sukces pomimo trudnej sytuacji

Mniej więcej z datą ogłoszenia konkursu zbiegło się ogłoszenie nauczania zdalnego w starszych klasach. Później tą formą edukacji objęto też dzieci najmłodsze.

W momencie rozpoczęcia konkursu dyrektorzy szkół i nauczyciele zajęci byli organizacją nauczania. Wydawało się więc, że spowoduje to brak zainteresowania naszą akcją edukacyjną.

Na szczęście dzieci i nauczyciele podjęli wyzwanie. Do konkursu przystąpiły 132 szkoły z całego woj. lubelskiego i jak widać na mapie chęć ilustrowania rzadki i ginące gatunki objęła równomiernie całe województwo.
Nadesłano ostatecznie 1022 prace ! Najwięcej w kategorii najmłodszych klas 0-2, bo 470. W klasach 3-5 było to 379 i 170 w klasach najstarszych (6-8).

Cyfry cyframi, ale jeśli chodzi o jakość prac, to tu dopiero jest ciekawie. Przyszły prace piękne i kolorowe, szczegółowe i abstrakcyjne. Ilość technik plastycznych zaskoczyła wszystkich. Mamy więc rysunki kredkami, farbami, pastelami. Wydzieranki, wyklejanki, nalepianki i nawet jedną płaskorzeźbę !

Ciekawie wygląda też wybór ilustrowanych gatunków. Na szczegółową analizę trzeba poczekać, ale już widać, że zilustrowano każdy z 40 przedstawionych przez nas gatunków. Od łątki, poprzez strzeblę błotną do rysia.

Czy te ilości prac i ich jakość są miarą sukcesu? Jesteśmy przekonani, że tak.
Jeśli spojrzeć na postawiony przez nas cel, czyli edukację przyrodniczą w zakresie rzadkich i ginących gatunków typowych dla Lubelszczyzny, to pewne jest, że przeszło tysiąc dzieci musiało zastanowić się nad wyborem gatunku, znaleźć informacje na jego temat (grafiki), i zilustrować wybrane zwierzę.

Jaki da to efekt w przyszłości? Czas pokarze. Wierzymy jednak, że swoje prace zapamiętają i pozostanie w nich świadomość tych rzadkich zwierząt takich, jak łatka ozdobna, smużka stepowa czy strzebla błotna.

Konkurs rysunków

Kolaż wszystkich nadesłanych prac

Konkurs rysunków

Cel konkursu

Popularyzacja wiedzy o przyrodzie oraz rzadkich i ginących gatunkach zwierząt Lubelszczyzny,

Kształtowanie prawidłowych postaw proekologicznych,

Promocja albumu „Rzadkie i ginące gatunki zwierząt Lubelszczyzny”

Rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci.

Informacje

Konkurs został ogłoszony na stronach Kuratorium Oświaty w Lublinie w dniu 14 października 2020 roku.
Dodatkowo wszyscy dyrektorzy szkół podstawowych w woj. lubelskim otrzymali wiadomość e-mail , przesłaną przez Kuratorium Oświaty w Lublinie.

• Organizatorem konkursu jest Fundacja Dla Przyrody

• Konkurs miał wymiar wojewódzki

• W konkursie wzięli udział uczniowie szkół podstawowych z woj. lubelskiego, podzieleni na 3 kategorie wiekowe: klasy 0-II, III-V, VI-VIII

• W ramach konkursu uczestnicy stworzyli pracę plastyczne przedstawiającą jedno z 40 rzadkich zwierząt, z załączonej listy

• Oceniane były walory artystyczne, jak i oryginalność wyboru przedstawionego gatunku

• Prace nadsyłane były w wersji elektronicznej (zdjęcie pracy), poprzez specjalny formularz na stronie internetowej Fundacji Dla Przyrody

• Ilość nadesłanych prac nie był limitowane

• Autorzy 90 najlepszych prac (Finaliści) zostaną nagrodzeni albumem

Dwanaście najlepszych prac (czterech Laureatów z każdej kategorii) wezmą udział w wystawie online, lub stacjonarnej, a ich autorzy zostaną nagrodzeni upominkami przekazanymi przez Partnerów Projektu.

Rozstrzygnięcie konkursu

Data

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 18 grudnia 2020 

Kryteria

Oryginalność wyboru przedstawionego gatunku Walory artystyczne i estetyka pracy. Zgodność pracy z tematem konkursu

I Etap

Zespół Fundacji Dla Przyrody dokona wyboru 90 najwyżej ocenionych prac. Trzydziestu z każdej kategorii.

II Etap

Komisja Konkursowa dokona wyboru dwunastu finalistów. Czterech z każdej kategorii.

Skład Komisji Konkursowej

Do Komisji Konkursowej zostały zaproszone Osoby reprezentujące organy administracji państwowej, firmy i organizacje aktywnie zajmujących się ochroną przyrody oraz edukacją przyrodniczą na obszarze Lubelszczyzny:
Są to w kolejności alfabetycznej:

 • Przedstawiciele Bogdanka S. A.
 • Przedstawiciele Galeria Olimp
 • Przedstawiciele Kom-Eko S. A.
 • Przedstawiciele Lubelskiego Klubu Biznesu
 • Przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
 • Przedstawiciele Zarządu Lubelskich Parków Krajobrazowych
 • Przedstawiciele Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
 • Przedstawiciele Urzędu Miasta Lublina
 • Przedstawiciele Zarządu Lubelskich Parków Krajobrazowych

Galeria prac dziewięćdziesięciu finalistów konkursu.

Galeria prac klasy 0 – 2. Kliknij rysunek, żeby go powiększyć

 

Galeria prac klasy 3 – 5. Kliknij rysunek, żeby go powiększyć

Galeria prac klasy 6 – 8. Kliknij rysunek, żeby go powiększyć

 

Projekt „Rzadkie i ginące gatunki zwierząt Lubelszczyzny” dofinansowany jest ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

wersja-standard

Patronat

Honorowy Patronat Prezydenta Miasta Lublin

Partner

BOGDANKA_white&green

Partner

Kom-Eko LOGO poziom

Partner

LKB_logo_poziom

Regulamin konkursu

Kliknij żeby zobaczyć

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie Plastycznym pod nazwą „Rzadkie i ginące gatunki zwierząt Lubelszczyzny” („Konkurs”).
 2. Organizatorem Konkursu jest Fundacja dla Przyrody z siedzibą w Lublinie („Organizator”),

Adres Fundacji: Al. Spółdzielczości Pracy 36, 20-147 Lublin; www.dlaprzyrody.org.pl.

 1. Cele Konkursu są następujące:
 2. a) popularyzacja wiedzy o przyrodzie oraz rzadkich i ginących gatunkach zwierząt Lubelszczyzny,
 3. b) promocja albumu „Rzadkie i ginące gatunki zwierząt Lubelszczyzny” przygotowanego w ramach projektu edukacyjnego wspieranego przez WFOŚiGW w Lublinie
 4. c) kształtowanie prawidłowych postaw proekologicznych,
 5. d) rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci.
 6. Niniejszy Konkurs stanowi jeden z elementów projektu „Rzadkie i ginące gatunki zwierząt Lubelszczyzny” dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Dodatkowo patronatem honorowym projekt objął Prezydent Miasta Lublina, a partnerem projektu jest Lubelski Węgiel Bogdanka S.A., KOM-EKO oraz Lubelski Klub Biznesu.

W ramach projektu powstaje unikatowy album edukacyjny pt. „Rzadkie i ginące gatunki zwierząt Lubelszczyzny”. Album, wydany w formacie A4 (poziomo) będzie zawierał rysunki 40 zagrożonych gatunków zwierząt, w tym również takich, które w kraju występują tylko na Lubelszczyźnie. Sylwetki oraz charakterystyki zwierząt przedstawione są w postaci szczegółowych ilustracji oraz popularnonaukowego tekstu przekazanego w postaci ciekawostek. Dodatkowo do każdego z gatunków załączona jest mapa występowania w regionie. Szczegóły przygotowanej publikacji dostępne są na stronie: dlaprzyrody.org.pl/projekty-realizowane-przez-fundacje-dla-przyrody/#.

§ 2

Warunki uczestnictwa

 1. Konkurs przeprowadza Organizator z udziałem przedstawicieli Szkół Podstawowych („Szkoła”).
 2. Uczestnikami Konkursu mogą być Uczniowie z klas 0-8 ze Szkół Podstawowych zlokalizowanych na terenie województwa lubelskiego („Uczestnik”). Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach:

1) uczniowie klas 0-II,

2) uczniowie klas III-V,

3) uczniowie klas VI-VIII.

 1. Uczestnictwo w Konkursie polega na stworzeniu przez Ucznia pracy plastycznej spełniającej warunki określone w niniejszym Regulaminie oraz wysłaniu przez Nauczyciela jej elektronicznej wersji (instrukcja wysyłania prac poniżej w regulaminie).
 2. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 3. Prace nadesłane na Konkurs muszą być oryginalne, nigdzie wcześniej niepublikowane oraz nie przedstawiane na innych konkursach.
 4. Prace konkursowe powinny być wykonane na papierze w formacie A4 dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, pastele, farby plakatowe, wycinanki itp.)i przedstawiać jeden z 40 zagrożonych gatunków, którego dotyczy projekt „Rzadkie i ginące gatunki zwierząt Lubelszczyzny” (Załącznik 1).
 5. Praca powinna być podpisana nazwą gatunku przedstawionego zwierzęcia.

Zastosowana technika nie może ograniczać możliwości przesłania pocztą tradycyjną oryginału pracy Organizatorowi.

§ 3

Termin i warunki dostarczenia prac konkursowych

 1. Realizacja Konkursu i jego celów, w tym procedura kodowania prac, wyłaniania Laureatów oraz przekazywanie nagród przewidzianych w Regulaminie, wymagają przetwarzania danych osobowych Nauczycieli oraz Autorów wyróżnionych prac, w rozumieniu Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Ilość pozyskiwanych danych została jednak ograniczona do minimum oraz poparta niezbędnymi dokumentami i zgodami. Zagadnienia związane z RODO szczegółowo omawia paragraf 6 niniejszego Regulaminu.
 2. Ze względu na sytuację epidemiczną oraz wykluczenie kosztów wysyłki wszystkie prace plastyczne będą przesyłane elektronicznie w postaci ich cyfrowej kopii (zdjęcia). W tym celu na stronie internetowej Organizatora został utworzony specjalny Formularz Przesłania Prac. Formularz znajduje się pod adresem dlaprzyrody.org.pl/konkurs.
  Instrukcje dotyczące wypełnienia Formularza znajdują się pod ww. adresem.
  Instrukcję przesyłania prac zawiera załącznik nr 2 Regulaminu.
 3. Za przesłanie prac konkursowych odpowiada wskazany przez Szkołę Podstawową Nauczyciel (np. edukacji wczesnoszkolnej, przyrody, biologii, plastyki).
 4. W pierwszym etapie, prace konkursowe nie będą opatrywane jakimikolwiek informacjami umożliwiającymi identyfikację Uczestnika, w tym jego danymi osobowymi. Zapewni to również pełną bezstronność w procesie oceny prac. Dane zbierane w Formularzu (imię Nauczyciela, dane Szkoły, adres e-mail Nauczyciela, kategoria wiekowa) umożliwią zakodowanie prac, co pozwoli na późniejszą identyfikację Laureata Konkursu.
 5. W przypadku nagrodzenia/wyróżnienia pracy plastycznej (wybranych zostanie 12 prac) Nauczyciel zostanie powiadomiony o tym fakcie drogą elektroniczną. Załącznikiem wiadomości będzie zdjęcie ww. pracy.
 6. W ostatnim etapie Nauczyciel przekaże Organizatorowi (drogą e-mailową) imię i nazwisko autora wybranej pracy niezbędne do ogłoszenia wyników Konkursu oraz przekazania nagród.
 7. Przekazanie danych Autora Organizatorowi poprzedzone będzie wyrażeniem na to zgody przez Rodzica (Opiekuna Prawnego) Uczestnika.
 8. Ilość prac przesłanych z danej Szkoły Podstawowej do Organizatora nie jest limitowana.
 9. Termin wysłania elektronicznej wersji pracy (zdjęcie) upływa w dniu 6 listopada 2020 roku. Wysłanie pracy plastycznej jest możliwe tylko poprzez elektroniczny Formularz dostępny na stronie internetowej dlaprzyrody.org.pl/konkurs. Prace nadesłane po tym terminie nie będą oceniane.
 10. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to 16 listopada 2020 roku.
 11. Po rozstrzygnięciu konkursu Organizator poinformuje przedstawicieli Szkoły i poprosi o przesłanie oryginałów prac. W związku z powyższym Nauczyciele odpowiedzialni za Konkurs w danej Szkole proszeni są o przechowanie prac plastycznych do czasu rozstrzygnięcia Konkursu.

§ 4

Ocena prac konkursowych i zasady przyznawania nagród Uczestnikom

 1. Wyłonienie Laureatów Konkursu odbędzie się w procesie dwuetapowym.
 2. W pierwszym etapie członkowie Zarządu Fundacji Dla Przyrody dokonają wyboru 90 nadesłanych prac (po 30 w każdej kategorii wiekowej).
 3. Do drugiego etapu oceny prac zostaną zaproszone Osoby reprezentujące organy administracji państwowej, firmy i organizacje aktywnie zajmujących się ochroną przyrody oraz edukacją przyrodniczą na obszarze Lubelszczyzny („Komisja Konkursowa”).
 4. Organizator przewiduje nagrodzenie czterech prac w każdej kategorii wiekowej (miejsce pierwsze, drugie, trzecie i wyróżnienie).
 5. Z przeprowadzonej oceny zostanie przygotowany protokół podpisany przez przewodniczącego komisji konkursowej. Protokół będzie przechowywany w siedzibie Organizatora.
 6. Prace oceniane będą według następujących kryteriów:
 7. a) oryginalność wyboru przedstawionego gatunku,
 8. b) walory artystyczne i estetyka pracy;
 9. c) zgodność pracy z tematem konkursu;
 10. Autorom 90 wybranych w pierwszym etapie prac zostanie dostarczona drukowana wersja albumu edukacyjnego „Rzadkie i ginące gatunki zwierząt Lubelszczyzny” (album zostanie wysłany do Szkoły Uczestnika konkursu).
 11. Do wszystkich Szkół biorących udział w Konkursie dostarczona będzie wersja elektroniczna albumu edukacyjnego „Rzadkie i ginące gatunki zwierząt Lubelszczyzny”.
 12. Dwanaście nagrodzonych i wyróżnionych prac (miejsca pierwsze, drugie i trzecie oraz wyróżnienia z każdej kategorii wiekowej) zostanie zaprezentowane podczas wystawy online, na stronie internetowej dla Fundacji dla Przyrody (dlaprzyrody.org.pl) oraz na profilu Facebook Fundacji dla Przyrody. Wystawa zostanie zorganizowana w terminie do dnia 30 listopada 2020 roku. Planowana jest też wystawa stacjonarna, podczas której zostanie zaprezentowanych 12 prac laureatów oraz prace stworzone do albumu w formie edukacyjnej. Wystawa stacjonarna uzależniona będzie od sytuacji epidemicznej.
 13. Przewiduje się że 12 wyróżnionych prac zostanie wykorzystanych do przygotowania kalendarza przyrodniczego na 2021 rok. Projekt i druk kalendarza jest uwarunkowany uzyskaniem dodatkowego finansowania od sponsorów.

§ 5

Prawa autorskie

 1. Przekazanie pracy plastycznej na Konkurs jest równoznaczne ze złożeniem przez Opiekuna prawnego Autora pracy oświadczenia, że przysługuje mu prawo majątkowe i osobiste do przekazanej pracy oraz udzieleniem przez Opiekuna prawnego Autora pracy Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej w czasie i terytorialnie licencji wyłącznej na wykorzystanie pracy konkursowej na następujących polach eksploatacji:

– druk lub powielenie w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie;

– upublicznienie lub używanie w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania (np. nośniki magnetyczne, elektroniczne, optyczne, CD-ROM, wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera);

– prezentowanie prac na wystawach pozostających w związku z celami Konkursu, o których mowa w § 4 ust. 6 Regulaminu oraz zgoda na ich pierwsze publiczne wykorzystanie.

§ 6

Zasady przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO.

 

 1. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 2. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników, laureatów i wyróżnionych jest Fundacja Dla Przyrody z siedzibą w Lublinie (20-147, Al. Spółdzielczości Pracy 36).
 3. Inspektorem ochrony danych powołanym przez Administratora jest Michał Stepuch, nadzorujący prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: michal.stepuch@dlaprzyrody.org.pl
 4. Dane osobowe Nauczyciela będą przetwarzane w celu identyfikacji Laureata konkursu oraz komunikacji pomiędzy organizatorem a Nauczycielem. Przetwarzanie danych Nauczyciela będzie możliwe wyłącznie po wyrażeniu przez niego zgody, poprzez zatwierdzenie formularza on-line.
 5. Dane osobowe Laureatów (12 osób) będą przetwarzane w celu ogłoszenia listy Laureatów konkursu plastycznego „Rzadkie i ginące gatunki zwierząt Lubelszczyzny”. Nauczyciel będzie proszony o kontakt z opiekunem prawnym Laureata (np. poprzez dziennik elektroniczny) w celu uzyskania jego zgody na przekazanie danych Laureata Organizatorowi. Formą uzyskania zgody będzie zatwierdzenie przez Opiekuna formularza on-line umieszczonego na stronie Fundacji Dla Przyrody. Komunikacja w tym zakresie, pomiędzy Organizatorem a Nauczycielem, będzie odbywała się poprzez pocztę elektroniczną.
 6. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
 7. Uczestnikom konkursu (ich opiekunom prawnym), którzy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, przysługuje prawo do:
 8. a) sprostowania danych,
 9. b) ograniczenia przetwarzania danych,
 10. c) wniesienia sprzeciwu,
 11. d) cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 12. Uczestnikom Konkursu (ich Opiekunom Prawnym) przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 13. Podanie danych osobowych Nauczyciela ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.
 14. Podanie danych osobowych Laureata ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do publicznego przekazania informacji o Laureatach podczas wystawy on-line oraz przekazania nagrody.
 15. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 16. Organizator będzie zbierał od uczestników (zarówno Nauczycieli jak i Laureatów) następujące dane:

a) imię i nazwisko,

b) adres e-mail

c) nazwę i adres szkoły oraz klasę uczestnika,

 1. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia.

§ 7

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie i jego publikacja na stronie internetowej Organizatora dlaprzyrody.org.pl oznacza jego udostępnienie wszystkim zainteresowanym.
 2. Wzięcie udziału w Konkursie i przekazanie pracy na Konkurs jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu i zasad w nim zawartych.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do:

a) zmiany postanowień Regulaminu, w tym w odniesieniu do zasad i warunków uczestnictwa w Konkursie, w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu. Zmienione postanowienia Regulaminu obowiązują od chwili ich opublikowania na stronie internetowej Organizatora dlaprzyrody.org.pl, z tym, że nie mogą one naruszać praw nabytych przez Uczestników;

b) odstąpienia od organizowania Konkursu bądź odwołania Konkursu bez podania przyczyny;

c) nierozstrzygnięcia Konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac;

d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu.

Informacje w powyższych kwestiach, w tym zmiany wprowadzone do Regulaminu, będą publikowane wyłącznie na stronie internetowej Organizatora.dlaprzyrody.org.pl.

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Regulamin konkursu zawiera wszystkie niezbędne informacje na jego temat. Cel, zasady, procedury oraz regulacje prawne.

Możesz go przeczytać rozwijając pole poniżej lub pobrać.