parallax background

Projekt "Rzadkie i gnące gatunki zwierząt woj. lubelskiego


Album edukacyjny


Dlaczego powstał album
„Rzadkie i ginące gatunki zwierząt Lubelszczyzny”?

Działalność człowieka przyczynia się w ostatnim okresie do intensywnych zmian w ekosystemach wodnych i lądowych na całym świecie. W całej Europie maleje różnorodność biologiczna i obserwuje się dramatyczny spadek liczebności zwłaszcza najrzadszych gatunków zwierząt o małym lub rozproszonym zasięgu. Podobnie w Polsce, w tym też na Lubelszczyźnie proces wymierania wielu rzadkich zwierząt przybrał na sile w ostatnich latach. Równolegle przyrodnicy i wiele instytucji naukowych, organizacji pozarządowych, w tym fundacji wdraża różnorodne projekty czynnej ochrony ginących gatunków zwierząt. Skuteczność podejmowanych działań zależy od świadomości ekologicznej i znajomości zagrożeń dla przyrody oraz wsparcia ogółu społeczeństwa.

Edukacja przyrodnicza w prostej i przystępnej formie.

Gatunków zwierząt

40

Ryciny sylwetek zwierząt

94

Rycin prezentujących ciekawostki

136

Map ułatwiających obserwację

40

Zestawień najważniejszych cech

40

Album, który z ogromną radością oddajemy w Państwa ręce, to pierwsza publikacja Fundacji dla Przyrody, która powstała z pasji i poszanowania otaczającej nas przyrody, a jej celem jest edukacja i kształtowanie świadomości ekologicznej.
W albumie staraliśmy się przedstawić aktualną wiedzę przyrodniczą oraz interesujące odkrycia naukowe dotyczące biologii oraz ekologii rzadkich i ginących gatunków zwierząt zasiedlających Lubelszczyznę. Dążyliśmy do pokazania barwnego i fascynującego, ale wciąż nie do końca poznanego świata tych stworzeń. Podczas przygotowania tej publikacji szukaliśmy najnowszych i ciekawych informacji o tych zwierzętach, odkrywając jednocześnie, jak dla niektórych gatunków nieaktualna i ograniczona jest wiedza w tym zakresie.

Wybór 40 gatunków zwierząt zaprezentowanych w albumie jest autorski i subiektywny, co może budzić wiele pytań lub wątpliwości. Ich selekcja i dobór zostały oparte na wielu kryteriach, a najważniejszym była aktualna wiedza o ekologii i występowaniu danego taksonu w naszym regionie. Z pewnością najwięcej wiemy o ptakach Lubelszczyzny, jednak należy pamiętać, że obok nas żyją inne, czasami niepozorne, ale nie mniej fascynujące i zagrożone grupy organizmów.

rzadkie i ginące gatunki zwierząt lubelszczyzny

Prezentacja albumu na przykładzie wybranych gatunków

Album polecają:

Adam Wajrak – przyrodnik, publicysta

Bardzo polecam ten znakomity album. Jego zaletą są merytoryczne opisy gatunków, zawierające nie tylko szczegóły dotyczące ich biologii, ale także uświadamiające czytelnikowi, co zagraża tym zwierzętom, a także wskazówki, jak można je bezpiecznie dla nich samych obserwować. Do tego realistyczne ilustracje przedstawiające nie tylko dorosłe zwierzęta, ale i ich młode są naprawdę wybitne. Uważam, że każdy region naszego kraju powinien mieć taką pozycję, jaką właśnie dostaje Lubelszczyzna.

rzadkie i ginące gatunki zwierząt lubelszczyzny
rzadkie i ginące gatunki zwierząt lubelszczyzny

Grzegorz Leśniewski – fotograf przyrody

Połączenie malarskiego talentu artysty, jakim jest autor ilustracji, z jego wieloletnim, sięgającym kilku dekad, doświadczeniem terenowym przyrodnika, dało zaskakujący efekt wizualny i merytoryczny. Książka już od pierwszej strony wciąga nas w świat lubelskiej przyrody i pozostawia z ogromnym niedosytem na ostatniej.

Romuald Mikusek – przyrodnik

To niewątpliwie pozycja obowiązkowa nie tylko dla mieszkańców Lubelszczyzny. Słowo i obraz uzupełniają się w tym albumie idealnie, dostarczając zarówno fachowej wiedzy o rzadkich elementach przyrody, jak i argumentów za ich ochroną. Gorąco polecam!

rzadkie i ginące gatunki zwierząt lubelszczyzny

Nie zdjęcia lecz ryciny!

zolw_blotny-edukacja_przyrodnicza-album_edukacyjny-rzadkie_i_ginace_gatunki_zwierzat_lubelszczyzny

Rycina, żółw błotny (Emys orbicularis), gatunek charakterystyczny dla Polesia Lubelskiego. Autor: Marek Kołodziejczyk

Warstwa ilustracyjna niniejszego wydawnictwa zainspirowana jest rycinami z dawnych atlasów przyrodniczych.

W wielu wydawanych obecnie albumach gatunki przedstawiane są głównie na fotografiach, co nie zawsze odpowiada ich rzeczywistemu wizerunkowi. Zmienne warunki oświetleniowe oraz stosowanie lamp błyskowych może przekłamywać niektóre barwy.

Wykorzystanie tabletu graficznego, w rękach doświadczonego ilustratora przyrody Marka Kołodziejczyka, pozwoliło z dużą precyzją oddać właściwą kolorystykę oraz szczegóły morfologii i anatomii wybranych gatunków zwierząt.

Ilustracje zostały dodatkowo wzbogacone ciekawostkami z zakresu biologii, budowy morfologicznej i anatomicznej, wymagań siedliskowych, trybu życia oraz aspektów związanych z zagrożeniami i ochroną poszczególnych gatunków.

Planując układ albumu, staraliśmy się stworzyć przystępną dla czytelnika formę, na którą składają się część opisowa, rysunki i grafiki. Uporządkowane w ten określony sposób i podzielone na sekcje informacje tworzą tablice edukacyjne zachowujące charakter albumu.

Staraliśmy się przekazać wiele informacji w zwięzłej formie!

rzadkie i ginące gatunki zwierząt lubelszczyzny

Każdy z 40 gatunków został zaprezentowany na dwóch stronach A4 w poziomie.

Strona lewa zawiera główną ilustrację sylwetki i najważniejsze informacje o gatunku i zagrożeniach.

Strona prawa to zestawienie ciekawostek przedstawionych jako ryciny i tekst, mapa ułatwiająca spotkanie w terenie, cykl roczny/życiowy i zestaw najważniejszych cech gatunku.

Gdzie można spotkać ginące zwierzęta Lubelszczyzny?

Ważnym elementem naszego wydawnictwa jest przedstawienie informacji o tym, gdzie i kiedy można zobaczyć opisywane zwierzę.
Dlatego na mapach woj. lubelskiego zaznaczyliśmy miejsca, w których istnieją największe szanse na spotkanie z nim.

Niech album będzie impulsem oraz inspiracją do wyjścia w teren i obcowania z dziką przyrodą!

Jesteśmy przekonani, że im bliższe będą nam zagrożone gatunki i im lepiej je poznamy, tym więcej dla nich wspólnie zrobimy, aby nie powtórzyły losu kulona, kraski, dzierzby rudogłowej i innych ginących gatunków fauny.

Naszą ambicją było stworzenie publikacji odpowiedniej zarówno dla dorosłych, jak i najmłodszych czytelników, od których w niedalekiej przyszłości będzie zależał los zagrożonych organizmów w naszym regionie, kraju i na całej Ziemi.
Wierzymy, że przyjemnie spędzicie czas na czytaniu i oglądaniu albumu, poznawaniu nowych informacji i ciekawostek o zwierzętach.

Życzymy miłej lektury.

 

Rycina po prawej – przedstawia potencjalne miejsca obserwacji puchacza w woj. lubelskim

rzadkie i ginące gatunki zwierząt lubelszczyzny

Przedstawione gatunki

Owady

łątka ozdobna Coenagrio nornatum

Bezszczękowce

minóg ukraiński Eudontomyzon mariae

Ryby

strzebla błotna Eupallasella percnurus

piskorz Misgurnus fossilis

Płazy

traszka grzebieniasta Triturus cristatus

Gady

gniewosz plamisty Coronella austriaca

żółw błotny Emys orbicularis

Ptaki

podgorzałka Aythya nyroca                                         

głuszec Tetrao urogallus

ostrygojad Haematopus ostralegus

kulik wielki Numenius arquata

dubelt Gallinago media

rybitwa białoczelna Sternula albifrons

rybitwa białowąsa Chlidonias hybridus

rybitwa białoskrzydła Chlidonia sleucopterus

bąk (zwyczajny) Botaurus stellaris

gadożer Circaetus gallicus

orlik krzykliwy Aquila pomarina

orlik grubodzioby Clanga clanga

orzełek Hieraaetus pennatus

sóweczka Glaucidium passerinum

włochatka Aegolius funereus

uszatka błotna Asio flammeus

puszczyk uralski Strix uralensis

puszczyk mszarny Strix nebulosa

puchacz Bubo bubo

dzięcioł białogrzbiety Dendrocopos leucotos

sokół wędrowny Falco peregrinus

wodniczka Acrocephalus paludicola

podróżniczek Luscinia svecica

Ssaki

nocek Bechsteina Myotis bechsteinii

nocek łydkowłosy Myotis dasycneme

smużka stepowa Sicista subtilis

suseł perełkowany Spermophilus suslicus

żołędnica europejska Eliomys quercinusrinum

koszatka Dryomys nitedula

popielica szara Glis glis

tchórz stepowy Mustela eversmanni

ryś euroazjatycki Lynx lynx

wilk szary Canis lupus

Prezentacja Albumu:

Media o Albumie:

rzadkie i ginące gatunki zwierząt lubelszczyzny
rzadkie i ginące gatunki zwierząt lubelszczyzny
rzadkie i ginące gatunki zwierząt lubelszczyzny
rzadkie i ginące gatunki zwierząt lubelszczyzny

Album jest już dostępny w sprzedaży w naszym sklepie internetowym!

Redakcja:

Tekst i opieka naukowa:

dr hab. Marcin Polak, Katedra Zoologii i Ochrony Przyrody, Instytut Nauk Biologicznych UMCS

Rysunki, grafiki i opieka naukowa:

Marek Kołodziejczyk, Ilustrator Dzikiej Przyrody

Opracowanie graficzne, skład, koordynacja:

Kamil Stepuch, Fundacja Dla Przyrody

Opieka informatyczna, promocja, dystrybucja:

Michał Stepuch, Fundacja Dla Przyrody

Opieka organizacyjna:

dr Adam Lesiuk, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS, Fundacja Dla Przyrody

Skład, redakcja, korekta językowa:

Małgorzata Stepuch, TekstUp

Recenzja naukowa :

dr Romuald Mikusek, Park Narodowy Gór Stołowych, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków

Konsultacja merytoryczna :

Janusz Wójciak, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie, Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne

Wsparcie merytoryczne :

dr Michał Piskorski, Ekspert w dziedzinie drobnych ssaków, chiropterolog
Andrzej Różycki, Starszy specjalista Służby Parku Narodowego ds. edukacji, Poleski Park Narodowy

Pierwsze wydanie albumu zostało dofinansowane ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

wersja-standard

Drugie wydanie albumu powstało dzięki wsparciu:

logo-lubelskie-smakuj-zycie
logo-zarzad-lubelskich-parkow-karajobrazowych
logo-poleski-park-narodowy
logo podstawowe rgb
RDOS_Lublin_logo

Partnerzy i wspierający:

Patronat nad projektem

Honorowy Patronat Prezydenta Miasta Lublin

Partner

BOGDANKA_white&green

Partner

Kom-Eko LOGO poziom

Partner

LKB_logo_poziom
rzadkie i ginące gatunki zwierząt lubelszczyzny

Projekt ten ma na celu promocję i przedstawienie w atrakcyjnej formie wizerunków 40 gatunków rzadkich i ginących zwierząt występujących w województwie lubelskim.

Aby to osiągnąć, w 2020 roku opracowaliśmy i wydaliśmy album przyrodniczy, w którym atrakcyjne rysunki zaprezentowane zostały obok zwięzłych informacji o charakterze popularnonaukowym.
Równolegle ogłoszony został konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych woj. lubelskiego, którego tematem były zagrożone zwierzęta.
Zwieńczeniem projektu była konferencja edukacyjna i wystawa prezentująca wyróżnione prace oraz sylwetki zwierząt przedstawionych w albumie.

Projekt dofinansowany jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.