Projekt


Monumenty przyrody Lublina - rozpoznaję i chronię


Projekt edukacyjny – Monumenty przyrody Lublina

82

pomniki przyrody w Lublinie


2

tablice edukacyjne


7

spacerów przyrodniczych


Dlaczego warto chronić wyjątkowe drzewa?

Wiekowe drzewa to żyjące pomniki przyrody, które przetrwały dekady, a nawet wieki. Są one domem dla wielu gatunków ptaków, owadów i mikroorganizmów, tworząc mini ekosystem, który wspiera różnorodność biologiczną. Dodatkowo, w świecie urbanizacji i przemian klimatycznych, te drzewa są kluczowymi graczami w łagodzeniu skutków zmian klimatycznych poprzez absorpcję dwutlenku węgla i produkcję tlenu. Mają również ogromne znaczenie estetyczne i kulturowe, tworząc zielone oazy wśród betonowych dżungli.

Inicjatywa „Monumenty przyrody Lublina – rozpoznaję i chronię”

Współpracując z Urzędem Miasta Lublina, postanowiliśmy podjąć działania na rzecz ochrony i promocji tych naturalnych skarbów. Chcemy nie tylko chronić istniejące pomniki przyrody, ale także edukować społeczność na temat ich wartości i znaczenia.

Nasz plan obejmuje:

 1. Instalacja dwóch tablic edukacyjnych przy wybranych drzewach, które opowiadają ich historię i znaczenie dla ekosystemu.
 2. Utworzenie ścieżki przyrodniczej „Monumenty przyrody Lublina – poznaję i chronię”, która pozwoli mieszkańcom i turystom odkryć te cenne okazy.
 3. Organizacja wycieczek edukacyjnych dla najmłodszych, aby zaszczepić w nich miłość i szacunek do przyrody od najmłodszych lat.
 4. Stworzenie dedykowanej strony internetowej, która będzie służyła jako źródło informacji i inspiracji dla wszystkich zainteresowanych.
Ochrona tych żyjących pomników przyrody to nie tylko nasz cel, ale również nasza odpowiedzialność. Zapraszamy wszystkich do przyłączenia się do naszej inicjatywy, poznania tych niesamowitych drzew i wspólnego działania na rzecz ich ochrony. Razem możemy przyczynić się do zachowania zielonego dziedzictwa Lublina dla przyszłych pokoleń.
Projekt dofinansowano ze środków  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin

Pomniki przyrody – dlaczego warto o nich pamiętać?

Zgodnie z polskim prawodawstwem istotną (aczkolwiek trochę zapomnianą) formą ochrony cennych drzewpomniki przyrody. Większość stanowią okazałe i wiekowe okazy oraz aleje drzew, choć oprócz nich chronione mogą być: źródła, jaskinie głazy narzutowe, jary itp.. Duża część została objęta ochroną jeszcze w latach 1980-tych i 1990-tych m in. za sprawą działań Ligii Ochrony Przyrody. W kolejnych dekadach można było zauważyć istotny trend spadkowy w liczbie ustanawianych pomników przyrody w Polsce.

Nasz projekt ma na celu zwiększenie świadomości mieszkańców Lublina na temat roli i funkcji starych i cennych pod względem przyrodniczym drzew, które często zlokalizowane są bezpośrednio w pobliżu naszych miejsc zamieszkania. Niskie zainteresowanie społeczeństwa pomnikami przyrody wynika w naszej ocenie z braku ogólnej wiedzy spowodowanej niedoborem opracowań popularnonaukowych, które mogłyby wskazać lokalizację oraz cechy wyglądu i biologii cennych okazów. W przestrzeni publicznej brakuje przede wszystkim podstawowych informacji o rozmieszczeniu i ekologii drzew biocenotycznych. W obrębie większości dużych miast w Polsce zazwyczaj nie opracowano ścieżek edukacyjnych ułatwiających poznawanie prawnie chronionych tworów przyrody, szczególnie cennych ze względów naukowych, zabytkowych, kulturowych i innych.

W Lublinie występuje wiele cennych okazów drzew. Jednak jak dotąd nie przeprowadzono pełnej i kompleksowej inwentaryzacji dendrologicznej w obrębie granic administracyjnych miasta. Niewielka część z nich objęta jest ochroną jako pomniki przyrody. Obecnie są to 82 pomniki przyrody, zarówno pojedyncze drzewa (69 szt.), grupy drzew (8 szt.), jak i aleje (4 szt.) – łącznie 265 drzew oraz jedna murawa kserotermiczna z rzadką roślinnością stepową (1 szt.).

pomniki przyrody

Pomnik przyrody wierzba biała,
Błonia pod Zamkiem, Lublin
fot. Michał Stepuch

pomniki przyrody

Dąb szypułkowy, pomnik przyrody, al. Kraśnicka 4a, Lublin
fot. Marek Kołodziejczyk

Teren dużego miasta wydaje się optymalnym miejscem na realizację wnioskowanego przedsięwzięcia. Różnorodność drzew, jak i ich lokalizacja na terenie miasta pozwalają stworzyć dobrze wyeksponowaną ścieżkę przyrodniczą z tablicami informacyjnymi. Co najważniejsze, ta atrakcja przyrodnicza będzie „na wyciągnięcie ręki” dla mieszkańców Lublina. Planowana ścieżka umożliwi również organizowanie wycieczek przyrodniczych dla dzieci i młodzieży, mających na celu uwrażliwianie na piękno przyrody młodych pokoleń. Obszar ten jest optymalny ze względu na łączność z innymi trasami historycznymi oraz wysokie zagęszczenie spacerujących przechodniów.

Głównym celem projektu jest zwiększenie świadomości ekologicznej i przyrodniczej mieszkańców miasta Lublina oraz turystów spoza miasta.

Priorytetami w niniejszym zadaniu są:

 • propagowanie wiedzy na temat wyjątkowych i wiekowych okazów drzew;
 • uwrażliwienie na piękno otaczającej przyrody;
 • przedstawienie zagrożeń oraz sposobów ochrony drzew biocenotycznych;
 • przedstawienie bogatej fauny zasiedlającej drzewa;
 • przybliżenie ekologii, biologii oraz ciekawostek przyrodniczych związanych z wiekowymi drzewami.

Projekt edukacyjny ma na celu promocję i przedstawienie lokalnej społeczności (w atrakcyjnej formie) wizerunków 23 cennych drzew mających status pomnika przyrody, które zlokalizowane są na terenie śródmieścia w Lublinie.

Formy Ochrony Przyrody w Polsce w telegraficznym skrócie

W Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wyodrębniono dziesięć głównych form ochrony przyrody. Te formy, ustanowione z myślą o zachowaniu i ochronie różnorodności biologicznej oraz wartości krajobrazowych, to:

 • Park narodowy
 • Rezerwat przyrody
 • Park krajobrazowy
 • Obszar chronionego krajobrazu
 • Obszar Natura 2000
 • Pomnik przyrody
 • Stanowisko dokumentacyjne
 • Użytek ekologiczny
 • Zespół przyrodniczo-krajobrazowy
 • Ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów

Każda z tych form ochrony odznacza się swoimi specyficznymi celami, zakresem oraz metodami ochrony. Pomniki przyrody, które są przedmiotem niniejszej strony, stanowią wyjątkową kategorię, obejmującą pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów. Mogą to być okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie. Ich ustanowienie ma na celu zachowanie szczególnych wartości przyrodniczych, naukowych, kulturowych, historycznych lub krajobrazowych. Jak do tej pory w naszym kraju powołano ponad 36 000, a w obrębie granic administracyjnych Lublina ponad 80 pomników przyrody.

Mapa z zaznaczonymi Pomnikami przyrody na terenie Lublina

pomniki przyrody

Chrońmy drzewa!
fot. Michał Stepuch

Kryteria, według których drzewo może być uznane za pomnik przyrody

Aby drzewo zostało objęte ochroną pomnikową, musi spełniać określone kryteria, które wskazują na jego szczególną wartość. Oto niektóre z nich:

1. Wartość historyczna lub kulturowa: Drzewa, które były świadkami ważnych wydarzeń historycznych, stanowią część ważnych miejsc pamięci narodowej lub mają szczególną wartość kulturową, mogą być objęte ochroną pomnikową.

2. Okazałe rozmiary: Drzewa, które wyróżniają się swoimi wymiarami w porównaniu do innych drzew tego samego gatunku, mogą zostać uznane za pomniki przyrody. Dotyczy to zwłaszcza drzew o dużym obwodzie pnia, wysokości czy rozpiętości korony.

3. Wiekiem: Bardzo stare drzewa, często będące jednymi z najstarszych przedstawicieli swojego gatunku w danym regionie, mogą być objęte ochroną pomnikową.

4. Rzadkość występowania: Drzewa rzadkich gatunków, zagrożonych wyginięciem, lub te, które w danym regionie występują sporadycznie, mogą zostać objęte ochroną w celu zachowania różnorodności biologicznej.

5. Wartość naukowa: Drzewa o szczególnej wartości badawczej, stanowiące źródło wiedzy dla naukowców, mogą zostać objęte ochroną pomnikową.

6. Wartość krajobrazowa: Drzewa, które stanowią ważny element krajobrazu, nadają charakter miejscu lub są charakterystycznym punktem orientacyjnym, mogą zostać uznane za pomniki przyrody.

7. Osobliwości: Drzewa, które wykazują cechy morfologiczne, nietypowe dla danego gatunku, takie jak nietypowy kształt, deformacje, sploty czy wrosty, mogą być objęte ochroną z uwagi na ich unikatowy charakter.

8. Wartość edukacyjna: Drzewa, które służą jako naturalne laboratoria dla edukacji ekologicznej, nauki o drzewach i przyrodzie, mogą zostać objęte ochroną pomnikową.

9. Znaczenie dla ekosystemu: Drzewa, które pełnią kluczową rolę w swoim ekosystemie, np. jako siedlisko dla określonych gatunków zwierząt czy roślin, mogą być objęte ochroną.

Ostateczna decyzja o objęciu drzewa ochroną pomnikową opiera się na kompleksowej analizie wartości drzewa i jest podejmowana przez odpowiednie organy decyzyjne, w tym rady gmin.

Wymiary drzewa kwalifikujące do statusu pomnika przyrody

Kluczowe kryterium, które musi spełniać drzewo, aby mogło zostać objęte ochroną pomnikową, to wymiar jego obwodu na wysokości 130 cm (pierśnicy). Przepisy precyzujące te wytyczne zostały zawarte w „Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 4 grudnia 2017 r.”.

Wymiary obwodu pierśnicy drzewa według rozporządzenia:

Zgodnie z prawem, drzewa kwalifikujące się do ochrony pomnikowej powinny charakteryzować się następującym minimalnym obwodem w pierśnicy:

 1. bez koralowy, cis pospolity, jałowiec pospolity, kruszyna pospolita, rokitnik zwyczajny, szakłak pospolity, trzmielina – 50 cm
 2. bez czarny, cyprysik, czeremcha zwyczajna, czereśnia, głóg, jabłoń, jarząb pospolity, jarząb szwedzki, leszczyna pospolita, żywotnik zachodni – 100 cm
 3. grusza, klon polny, magnolia drzewiasta, miłorząb, sosna Banksa, sosna limba, wierzba iwa, żywotnik olbrzymi – 150 cm
 4. brzoza brodawkowata, brzoza omszona, choina, grab zwyczajny, olsza szara, orzech, sosna wejmutka, topola osika, tulipanowiec, wiąz górski, wiąz polny, wiąz szypułkowy, wierzba pięciopręcikowa – 200 cm
 5. daglezja, iglicznia, jesion wyniosły, jodła pospolita, kasztanowiec zwyczajny, klon jawor, klon zwyczajny, leszczyna turecka, modrzew, olsza czarna, perełkowiec, sosna czarna, sosna zwyczajna, świerk pospolity – 250 cm
 6. buk zwyczajny, dąb bezszypułkowy, dąb szypułkowy, lipa, platan, topola biała, wierzba biała, wierzba krucha – 300 cm
 7. inne gatunki topoli niż wymienione w p. 4 i 6 – 350 cm

Obwód w pierśnicy jest jednym z parametrów branych pod uwagę podczas kwalifikacji drzewa do ochrony pomnikowej. Jednak nie jest to jedyne, ani decydujące kryterium. Drzewo, nawet jeśli nie spełnia wymogów pod względem obwodu, może zostać uznane za warte ochrony, gdy posiada inne, wyjątkowe walory. Mogą to być na przykład unikatowe cechy morfologiczne, wartość historyczna, kulturowa czy naukowa. Każdy okaz jest oceniany indywidualnie, z uwzględnieniem jego kompleksowego znaczenia i roli w ekosystemie.

pomniki przyrody

Pomiar obwodu drzew
fot. freepic

pomniki przyrody

Wniosek o objęcie
drzewa ochroną
w formie pomnika przyrody

Jak złożyć wniosek o objęcie drzewa ochroną pomnikową w Lublinie?

Każdy obywatel ma prawo zgłosić wniosek o objęcie drzewa ochroną pomnikową. Jeżeli interesuje Cię Lublin, zalecamy kierować wnioski do Wydziału Zieleni i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Lublina (ul. Tomasza Zana 38, p. 317, 20-601 Lublin)

Choć przepisy nie precyzują ściślej formy wniosku, sugerujemy jednak zgromadzenie kluczowych informacji dotyczących drzewa, takich jak lokalizacja, gatunek, obwód w pierśnicy oraz dokumentacji fotograficznej. Takie działanie znacząco przyspieszy i ułatwi procedurę oceny wniosku.

Dla ułatwienia przygotowaliśmy wzór pisma, które można wykorzystać do zgłoszenia drzewa do objęcia ochroną pomnikową. Wzór ten jest dostępny do pobrania [tutaj].

Etapy opiniowania drzewa jako potencjalnego pomnika przyrody

Zgłoszenie drzewa do ochrony to proces wieloetapowy, w którym odpowiedzialność dzieli się między obywatelem a urzędem. Na początku to obywatel zbiera niezbędne informacje i składa wniosek. Następnie urząd dokonuje analizy i podejmuje decyzję w oparciu o przeprowadzone badania i oceny. Współpraca obu stron jest kluczowa dla skutecznej ochrony drzewa.

Ocena kryteriów

Zanim podejmiesz decyzję o staraniu się o status pomnika przyrody dla drzewa, upewnij się, że spełnia ono wstępne kryteria określone w przepisach, m.in. dotyczące obwodu pierśnicy.

Zgłoszenie wniosku

Jeśli drzewo spełnia wymagane wstępne kryteria, przygotuj i złóż wniosek do właściwej jednostki samorządu terytorialnego (np. urzędu gminy). Wniosek powinien zawierać m.in. dokładne dane dotyczące lokalizacji drzewa, jego zdjęcia oraz uzasadnienie, dlaczego powinno zostać objęte ochroną.

Opinia specjalisty

Po otrzymaniu wniosku następuje weryfikacja czy drzewo spełnia kryteria wskazane w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie kryteriów uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody (Dz. U. z 2017 r., poz 2300). Eksperci dokonują oceny wartości drzewa pod względem biologicznym, historycznym oraz krajobrazowym. Często prowadzone są też wstępne prace pielęgnacyjne w celu ponownej weryfikacji drzewa po ich wykonaniu.

Zgoda właściciela gruntu

Jeśli drzewo rośnie na terenie prywatnym właściciel musi wyrazić zgodę na ustanowienie formy ochrony przyrody oraz zrzec się roszczeń określonych w art. 130 i 131 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o ochronie środowiska (Dz. U. z 2022 r., poz. 2556 t.j.) związanych z ograniczeniem korzystania z nieruchomości na skutek poddania ochronie obszarów lub obiektów na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r., poz. 916 ze zm.).
Jeśli drzewo rośnie na terenie gminy następuje uzgodnienie czy jego objęcie ochroną pomnikową nie koliduje ze strategicznymi planami rozwoju miasta.

Sporządzenie karty drzewa

Zakwalifikowane wstępnie drzewo ma założoną odpowiednią kartę, w której określone są główne cechy danego gatunku, walory przyrodnicze drzewa, opis stanu zdrowotnego oraz proponowane zabiegi pielęgnacyjne etc.

Opinia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

Projekt uchwały ustanawiającej daną formę ochrony przyrody przesyłany jest do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie w celu zaopiniowania, zgodnie z art. 44, ust. 3a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r., 916 ze zm.).

Uchwała Rady Miasta

Po uzyskaniu pozytywnej opinii, ostateczna decyzja o ustanowieniu drzewa pomnikiem przyrody jest podejmowana przez Radę Miasta poprzez uchwałę. Po uchwaleniu przez Radę Miasta dokument wywieszany jest w Dzienniku Ustaw Województwa Lubelskiego i po 14 dniach, jeśli nie ma odwołań, drzewo staje się pomnikiem przyrody

Oznakowanie drzewa

Po uzyskaniu pozytywnej decyzji, drzewo zostaje oznakowane specjalną tabliczką informującą o jego statusie pomnika przyrody. Oznakowanie to ma na celu informowanie społeczności o szczególnym charakterze danego okazu i podkreślenie jego wyjątkowości.

Dbaj o drzewo

Jeśli jesteś właścicielem drzewa, pamiętaj, że status pomnika przyrody nie zwalnia z dbałości o drzewo. Regularnie monitoruj stan drzewa i dbaj o jego otoczenie, aby zapewnić mu odpowiednie warunki do wzrostu.

Działania w ramach projektu „Monumenty przyrody Lublina – rozpoznaję i chronię”

Stworzenie edukacyjnej ścieżki szlakiem pomników przyrody

Po gruntownej analizie danych przekazanych przez Urząd Miasta oraz dokładnej wizji lokalnej w terenie, wyselekcjonowaliśmy najbardziej wyjątkowe drzewa będące pomnikami przyrody. Te żyjące monumenty zlokalizowane są w strategicznych punktach Lublina, rozciągających się od al. Kraśnickiej aż po Błonia pod Zamkiem.
Zaprojektowaliśmy ścieżkę pieszo-rowerową, która w harmonijny sposób łączy te monumentalne drzewa. Pomimo że trasa jest dość zawiła, została przemyślana tak, aby w ciągu zaledwie godziny jazdy rowerem – z krótkimi przystankami – każdy mógł odnaleźć, podziwiać i docenić te wspaniałe okazy. Ścieżka jest doskonałym sposobem na aktywny wypoczynek w otoczeniu przyrody, a jednocześnie edukację na temat lokalnej flory i wartości przyrodniczych.

pomniki przyrody

Drzewa tworzące ścieżkę

1, 2 – dęby szypułkowe, al. Kraśnicka 4. Dwa drzewa ustanowione pomnikami w 2012 r. Wymiary obwodu ich pni to ok. 280 cm i 350 cm. Stan dobry.
3, 4 – dęby szypułkowe, al. Kraśnicka 2A. Majestatyczny dąb, jeden z większych w Lublinie oraz młodsze drzewo objęto ochroną w 2012 r. Obwód pnia wynosi ok. 300 cm.
5 – buki zwyczajne, al. Kraśnicka 2K. Szpa­ler pięciu drzew o obwodach pni od 180 cm do 270 cm. Objęte ochroną w 1997 r.
6, 7, 8 – dęby szypułkowe, al. Kraśnicka 2. Trzy drzewa objęte ochroną w 2012 r. Mają obwód pnia od 250 cm do 300 cm.
9 – topola czarna, ul. Spadochroniarzy 9. Objęta ochroną w 2015 r. Jeden z trzech gatunków topoli zlokalizowanych na ścieżce. Obwód pnia ok. 470 cm.
10 – klon pospolity, ul. Głęboka 32B. Drzewo o masywnym pniu (obwód ok. 350 cm). Korona szeroka, rozłożysta, symetryczna. Pod ochroną od 2020 r.
11 – topola holenderska, ul. Chrobrego 2. Drzewo o dużych walorach przyrodniczych i krajobrazowych. Obwód pnia ok. 430 cm. Ochrona pomnikowa od 2020 r.
12 – topola czarna, ul. H. Łopacińskiego 3. Pień drzewa prosty, korona niemal symetryczna. Obwód pnia wynosi ok. 460 cm. Ochrona prawna od 2015 r.
13 – topola biała, Ogród Saski. Objęta ochroną w 1997 r. Pień o obwodzie ponad 600 cm, rozdzielony na trzy konary. Drzewo w złej kondycji – choroba grzybowa.

14 – lipa drobnolistna, ul. I. Radziszewskiego 2A. Okazałe drzewo przy CSK. Rośnie na skarpie. Obwód pnia powyżej 440 cm. Ochrona pomnikowa od 2020 r.
15
– miłorząb chiński, ul. Lipowa (cmentarz). Gatunek występujący naturalnie w Chinach. Trzy oso­bniki objęte ochroną w 1987 r.
16 – dąb szypułkowy, ul. Lipowa (cmentarz, kaplica). Okazałe drzewo o rozłożystej koronie objęte ochroną w 1977 r. Obecnie w dobrej kondycji.
17 – kłęk amerykański, ul. Krucza 6. Rośnie na terenie przedszkola nr 28. Gatunek pochodzący z Ameryki Północnej. Ten osobnik chroniony od 2020 r.
18 – lipa drobnolistna, ul. Ewangelicka 1. To i kolej­ne drzewo rosną na terenie otaczającym Kościół Ewangelicki. Chronione od 1997 r.
19 – kasztanowiec zwyczajny, ul. Ewangelicka 1. Jeden z dwóch chronionych w Lublinie kasztanowców zwyczajnych.
20 – dąb szypułkowy, ul. Chmielna 1. Okazały dąb o obwodzie powyżej 450 cm. Rośnie na terenie otaczającym Klinikę Okulistyczną.
21 – dąb szypułkowy, Plac Litewski. Dwa dęby rosnące przy placu zabaw. Objęte ochroną po­mnikową od 1990 r.
22 – szakłak pospolity, ul. Bernardyńska 14A. Gatunek przeważnie przyjmujący postać krzewu. Okazy rosnące przed budynkiem Zespołu Szkół Ekonomicznych chronione prawnie od 1987 r.
23 – wierzba biała, Błonia pod Zamkiem. Maje­statyczne drzewo o charakterystycznie skręconym pniu, którego obwód to blisko 700 cm, co sugeruje wiek w granicach 100 lat.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców Lublina oraz turystów do odkrywania tej unikalnej ścieżki. To wspaniała okazja, aby z bliska poznać i docenić piękno przyrody, które skrywają ulice naszego miasta. Jeśli jesteś pasjonatem przyrody, entuzjastą wycieczek rowerowych lub po prostu chcesz spędzić miło czas na świeżym powietrzu, ta trasa jest dla Ciebie!
Zapraszamy do wspólnego odkrywania i celebrowania naszego zielonego dziedzictwa. Razem dbajmy o to, aby przyszłe pokolenia miały szansę cieszyć się tym, co najpiękniejsze w Lublinie.

Mapa interaktywna:

Pod tym linkiem znajdziecie Państwo interaktywną mapę przebiegu ścieżki (Google Maps):

Opracowanie i montaż tablic edukacyjnych

Z przyjemnością informujemy, że w ramach naszego projektu edukacyjnego w Lublinie dokonaliśmy instalacji dwóch specjalnie zaprojektowanych tablic informacyjnych. Znajdują się one w strategicznych punktach naszej ścieżki, aby służyć jako wstęp i zakończenie edukacyjnej wędrówki po mieście.

Lokalizacja Tablic: al. Kraśnicka: Ta tablica została umiejscowiona w otoczeniu majestatycznego dębu szypułkowego, który jest jednym z pomników przyrody na naszej ścieżce. Tablica zawiera informacje na temat tego konkretnego drzewa, jego roli w ekosystemie oraz znaczenia w kontekście ochrony pomnikowej. Druga tablica znajduje się w malowniczym otoczeniu Błoni pod Zamkiem, tuż obok okazałej wierzby białej. Przedstawia ona ciekawostki związane z tym drzewem, jego historię oraz znaczenie dla lokalnej fauny i flory.

Zawartość Tablic: Obie tablice nie tylko skupiają się na przedstawieniu konkretnych drzew, ale także prezentują główne założenia ochrony pomnikowej. Dzięki temu mieszkańcy i turyści mogą zrozumieć, dlaczego ochrona tych drzew jest tak ważna dla naszego środowiska. Co więcej, tablice zawierają mapę z przebiegiem całej ścieżki edukacyjnej, co ułatwia nawigację i pomaga zorientować się w lokalizacji kolejnych punktów na trasie.

Dzięki tym tablicom mamy nadzieję zwiększyć świadomość społeczności lokalnej na temat wartości i znaczenia pomników przyrody w Lublinie. Zapraszamy wszystkich do odwiedzenia naszej ścieżki i pogłębienia swojej wiedzy na temat przyrody, która otacza nas na co dzień.

Tablica - pomnik przyrody dąb szypułkowy, al. Kraśnicka 4a

pomniki przyrody

Tablica, pomnik przyrody wierzba biała, Błonia pod Zamkiem

pomniki przyrody

Tłumaczenie tablicy na język migowy

Tłumaczenie tablicy na język migowy

Opracowanie materiału edukacyjnego w formie ulotki

W związku z realizacją projektu ścieżki edukacyjnej poświęconej lokalnym drzewom pomnikowym przygotowaliśmy specjalną ulotkę dla szkół. Jej celem jest wsparcie działań edukacyjnych i pogłębienie wiedzy uczniów na temat pomników przyrody oraz ich ochrony.

Ulotka zawiera praktyczne informacje na temat każdego z dwudziestu trzech drzew, które stanowią integralną część naszej ścieżki edukacyjnej. Szczególną uwagę poświęciliśmy dwóm wyjątkowym okazom, które są także wyróżnione na naszych tablicach informacyjnych – dębowi szypułkowemu oraz wierzbie białej. Ich sylwetki oraz historia zostały przedstawione w sposób bardziej szczegółowy, co ma na celu podkreślenie ich wyjątkowego znaczenia dla lokalnej przyrody.

W dodatku, aby uczynić ulotkę jeszcze bardziej edukacyjną i interaktywną, zamieściliśmy na niej ryciny liści poszczególnych gatunków drzew. Dzięki temu uczniowie mogą spróbować rozpoznawać drzewa podczas spacerów czy wycieczek szkolnych.

Zachęcamy nauczycieli do wykorzystania naszego materiału w lekcjach przyrody, ekologii czy biologii, by w praktyczny sposób przybliżyć uczniom tematykę ochrony przyrody i dziedzictwa naturalnego naszego regionu.

Ulotka A4, 3DL, str. 1

pomniki przyrody

Ulotka A4, 3DL, str. 2

pomniki przyrody

Edukacyjne spacery wśród pomników przyrody Lublina

W ramach naszego projektu mającego na celu edukację i promowanie ochrony przyrody w Lublinie zorganizowaliśmy osiem spacerów edukacyjnych. W tych wyjątkowych wydarzeniach wzięły udział młodsze klasy z dwóch lubelskich szkół: Szkoły Podstawowej nr 3 oraz Szkoły Podstawowej nr 24. Spacery odbyły się w dniach od 29 października do 9 listopada

Podczas spacerów uczniowie mieli okazję poznać z bliska ideę ochrony przyrody oraz dowiedzieć się, jakie kryteria muszą spełniać drzewa, aby zostały objęte specjalistyczną ochroną w formie pomników przyrody. Ale to nie wszystko! Pod okiem naszych specjalistów dzieci miały również możliwość praktycznego zapoznania się z różnorodnością drzew w ich lokalnym otoczeniu. Wspólnie identyfikowaliśmy gatunki drzew i dokonywaliśmy pomiarów obwodu w pierśnicy, ucząc młodszych, jak właściwie przeprowadzać takie czynności.

Na zakończenie każdego spaceru uczestnicy otrzymywali specjalnie przygotowaną przez nas ulotkę informacyjną, która jest kontynuacją i uzupełnieniem tego, czego dowiedzieli się podczas spaceru. Ulotka ta zawiera nie tylko wiedzę teoretyczną, ale również praktyczne wskazówki, dzięki którym uczniowie mogą dalej rozwijać swoje zainteresowania w zakresie przyrody.

Zachęcamy do śledzenia naszej strony i zapoznania się z kolejnymi działaniami edukacyjnymi w ramach projektu! Jeśli są Państwo zainteresowani podobnymi wydarzeniami w swojej placówce, prosimy o kontakt.

Realizacja założeń projektowych

Stan na dzień 30 listopada 2023

Postęp prac

Wizja lokalna i wytyczenie przebiegu ścieżki przyrodniczej 100%
Zaprojektowanie, wydruk i montaż 2 tablic edukacyjnych 100%
Zaprojektowanie i wydruk 2000 szt. ulotek edukacyjnych dla dzieci 100%
Zaproszenie szkół oraz przeprowadzenie 7 spacerów edukacyjnych dla dzieci "Szlakiem monumentów przyrody Lublina" 100%
Opracowanie i publikacja kampanii edukacji przyrodniczej w mediach społecznościowych 100%
Utworzenie tej strony internetowej 100%

Budżet i finansowanie projektu

Wizja i przyszłość projektu

Pomóż nam rozwijać projekt - przekaż dowolną darowiznę pieniężną!

Zebrane pieniądze będą przeznaczone na kolejne projekty edukacji ekologicznej dla najmłodszych.

Komunikacja i współpraca

Projekt w mediach

Partnerzy i patroni projektu

pomniki przyrody
pomniki przyrody