parallax background

Nasze projekty


Czyli jak realizujemy cele fundacji


Bieżące projekty

Projekt czynnej ochrony

"Czynna ochrona nietoperzy w dolinie Bystrzycy, w Lublinie"

Wszystkie nietoperze są w Polsce pod ochroną, a niektóre gatunki znalazły się na czerwonej liście zwierząt zagrożonych.
Nietoperze potrzebują dogodnych dla nich miejsc spoczynku. Latem są to miejsca codziennego odpoczynku po aktywności nocnej. Zaś zimą, kiedy nietoperze hibernują, są to bezpieczne miejsca, o odpowiedniej temperaturze. Istotne jest więc przede wszystkim zachowanie takich miejsc, ale też tworzenie nowych.
Poważnym zagrożeniem dla nietoperzy są remonty i modernizacje starych budynków, głębokich piwnic, ponieważ prowadzą one np. do likwidacji otworów wlotowych. Nie sprzyja im również usuwanie starych i dziuplastych drzew oraz nieprzyjazna przyrodzie gospodarka leśna polegająca na wycince najstarszych lasów, ponieważ to dziuple są naturalnym miejscem ich bytowania.
Nietoperze zupełnie niezasłużenie budzą w społeczeństwie złe skojarzenia. Często skutkuje to niepokojeniem lub nawet zabijaniem nietoperzy. Dlatego też istotnym elementem ochrony jest też edukacja przyrodnicza mająca na celu przybliżenie społeczeństwu ich biologii, ekologi oraz zasad ochrony.

Projekt dofinansowany jest ze środków: Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, oraz Urzędu Maista Lublin.

Poznaj szczegóły projektu...

Projekt edukacyjny z elementami czynnej ochrony.

"Wędrówki Lubelskich Żurawi"

Żuraw jest charyzmatycznym ptakiem i swoistym ambasadorem bagien oraz torfowisk, które są jednym z najbardziej zagrożonych środowisk przyrodniczych na świecie. Jest to gatunek parasolowy, co oznacza, że chroniąc jego samego oraz jego siedliska, chronimy cały zagrożony ekosystem terenów podmokłych. Żuraw jest też symbolem Poleskiego Parku Narodowego oraz Lubelskiej i Poleskiej Przyrody.
Projekt zawiera elementy ochrony przyrody, nauki i edukacji przyrodniczej, oraz ma istotny aspekt społeczny i promocyjny. Projekt zakłada lepsze poznanie biologii i ekologii populacji lubelskich żurawi, a pozyskane w trakcie jego realizacji dane naukowe umożliwią podjęcie działań na rzecz ich ochrony.
Realizacja celu edukacyjnego polegać ma na podnoszeniu wiedzy mieszkańców województwa lubelskiego na temat żurawi i ich ochrony. W wymiarze społecznym lubelski, żuraw jako gatunek charyzmatyczny i parasolowy dla ekosystemów podmokłych stałby się ambasadorem Poleskich mokradeł i stworzyłby pozytywne skojarzenie z unikalną lubelską przyrodą. W ten sposób wizerunek żurawia, będącego ptakiem herbowym Poleskiego Parku Narodowego miałby zachęcać do poznawania walorów Parku, a także promować przyrodę Lubelszczyzny i zachęcać mieszkańców Polski do odwiedzenia tego regionu.

Projekt dofinansowany jest ze środków: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, LW Bogdanka S.A., oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, .

Poznaj szczegóły projektu...

Projekt edukacyjny

"Rzadkie i ginące gatunki zwierząt Lubelszczyzny"

W ostatnich latach na naszych oczach zachodzi szereg negatywnych zmian w środowisku przyrodniczym. Nasilił się proces wymierania wielu rzadkich gatunków zwierząt. Powyższym procesom towarzyszy postępujący proces obniżania się wiedzy przyrodniczej społeczeństwa.
Najmłodsi świetnie rozpoznają postacie z bajek czy gier komputerowych, natomiast nie znają podstawowych gatunków roślin i zwierząt, które znajdują się w naszym otoczeniu.
Aktualna wiedza na temat biologii rzadkich i ginących zwierząt jest znikoma, a to może w dalszej perspektywie powodować ekologiczną ignorancję oraz bierność.

Projekt ten ma na celu promocję i przedstawienie w atrakcyjnej formie wizerunków 40 gatunków rzadkich i ginących zwierząt występujących w województwie lubelskim.

Aby to osiągnąć powstanie album przyrodniczy, w którym atrakcyjne rysunki będą zaprezentowane obok zwięzłych informacji o charakterze popularnonaukowym.
Równolegle ogłoszony zostanie konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych woj. lubelskiego, którego tematem będą zagrożone zwierzęta.
Zwieńczeniem projektu będzie wystawa prezentująca wyróżnione prace oraz sylwetki zwierząt przedstawionych w albumie.

Projekt dofinansowany jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Poznaj szczegóły projektu...

Projekt czynnej ochrony

"Czynna ochrona synantropijnych sów Lubelszczyzny"

Rzadkie sowy takie jak: pójdźka, płomykówka oraz uszatka są coraz bardziej związane z osiedlami ludzkimi i krajobrazem kulturowym. W ostatnich latach na skutek zmian zachodzących w środowisku (m.in. wycinka starych drzew, modernizacja budynków) liczba ich potencjalnych miejsc gniazdowania drastycznie spada. Krajowe populacje pójdźki i płomykówki nie przekraczają poziomu 1000-2000 par lęgowych. Szereg badań wskazuje, że skutecznym działaniem sprzyjającym ochronie i podtrzymaniu populacji lęgowych sów jest montaż sztucznych miejsc gniazdowych.

Nasz projekt ma na celu próbę częściowego rozwiązania tego problemu na terenie województwa lubelskiego poprzez wywieszenie 50 budek dla pójdźki i płomykówki oraz 30 koszy dla uszatki.

Projekt będzie miał dodatkowo charakter edukacyjny poprzez publikację materiałów informacyjnych (kalendarzy, ulotek, zakładek) skierowanych do właścicieli posesji i działek, na których odbędzie się montaż budek i koszy.

Projekt dofinansowany jest ze środków: Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, oraz LW Bogdanka S.A.

Poznaj szczegóły projektu...

Planowane projekty

Pomysłów nam nie brakuje...

W najbliższym czasie będziemy pracować nad przygotowaniem i wdrożeniem działań związanych z:

Czynnej ochronie zagrożonych gatunków
Edukacji ekologicznej
W celu uwrażliwiania na przyrodę i zachęcenia do poznawania otaczającego środowiska, poczynając od przedszkolaków, a kończąc na seniorach.
Organizacji spotkań promujących przyrodę
W celu wymiany najlepszych doświadczeń, integrowania środowisk wokół wspólnych celów, zainteresowań i pasji.
Charakterystyce i popularyzacji obecnych, form ochrony przyrody.
Szczególnie zależy nam na (czasem zapomnianych) rezerwatach i pomnikach przyrody oraz użytkach ekologicznych zlokalizowanych na Lubelszczyźnie. Marzy nam się powoływanie nowych obiektów.
Dążeniu do zintegrowania istniejących danych topograficznych ...
...dotyczących form ochrony przyrody. Skorelowania ich ze szlakami turystyki rowerowej i pieszej, jak i ścieżkami przyrodniczymi, w celu ułatwienia turystyki przyrodniczej.

Wesprzyj nasze działania

Przekaż darowiznę!