parallax background

Projekt "Rzadkie i gnące gatunki zwierząt woj. lubelskiego


Opis projektu


Na skróty:

Projekt w skrócie

Podstawowym celem oraz wymiernym efektem projektu będzie podniesienie wiedzy przyrodniczej oraz świadomości ekologicznej społeczeństwa.
Kierujemy go więc, przede wszystkim do najmłodszych, od których w niedalekiej przyszłości będzie zależał los zagrożonych organizmów w naszym kraju.

Projekt dofinansowany jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.
40

Ginących gatunków zwierząt Lubelszczyzny


956

Szkół podstawowych objętych konkursem


200

Rycin zwierząt w albumie


12

Finalistów konkursu plastycznego


Opis problemu i założenia

W ostatnich latach na naszych oczach zachodzi szereg negatywnych zmian w środowisku przyrodniczym. Nasilił się proces wymierania wielu rzadkich gatunków zwierząt, które ze względu na wąskie i specyficzne wymagania siedliskowe również w przeszłości nie były rozpowszechnione.

Równolegle przyrodnicy i wiele instytucji naukowych, organizacji pozarządowych wdraża projekty czynnej ochrony ginących gatunków zwierząt.

Aby działania te były skuteczne potrzebna jest wysoka świadomość przyrodnicza oraz wsparcie społeczeństwa.

Niestety ostatnie badania przeprowadzone w wielu krajach Europy wskazują, że poziom wiedzy przyrodniczej dramatycznie się obniża. Najmłodsi świetnie rozpoznają postacie z bajek i filmów, bohaterów gier komputerowych, natomiast nie znają podstawowych gatunków roślin i zwierząt, które znajdują się w naszym otoczeniu.

czynna ochrona sów

Aktualna wiedza społeczeństwa na temat biologii rzadkich i ginących zwierząt jest znikoma, a to może w dalszej perspektywie powodować ekologiczną ignorancję oraz bierność.

czynna ochrona sów

Poprzez realizację tego projektu chcemy pokazać, że wokół nas żyją ciekawe gatunki zwierząt, które często wymagają działań ochronnych.

Chcemy, w ten sposób, podnosić wiedzę i świadomość przyrodniczą w zakresie zagrożeń i ochrony, ale również biologii tych ginących zwierząt.

Edukację kierujemy do najmłodszych, poprzez ich rodziców, aż po seniorów.

Przyświeca nam hasło „myśl globalnie działaj lokalnie”, dlatego w obecnych przedsięwzięciach skupiamy się na zwierzętach występujących najbliżej nas, czyli na Lubelszczyźnie.

Zaplanowane działania

Przeprowadzenie konkursu plastycznego dla uczniów szkół podstawowych

Konkurs plastyczny skierowany będzie do uczniów wszystkich szkół podstawowych na terenie woj. lubelskiego. Ma na celu szerokie zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży na istnienie ciekawych, ale zagrożonych gatunków zwierząt występujących na Lubelszczyźnie. W ten sposób staramy się uwrażliwiać, i „otwierać się” na przyrodę istniejącą wokół nas.

Konkurs będzie polegał na namalowaniu, dowolną techniką, jednego z 40 gatunków zwierząt. Przeprowadzony będzie w trzech kategoriach wiekowych.

Dziewięćdziesiąt najciekawszych i najbardziej oryginalnych prac będzie nagrodzone drukowaną wersją albumu edukacyjnego. Rysunki dwunastu laureatów zostaną przedstawione na wystawie, obok prac rysownika albumu, Marka Kołodziejczyka.

Rozważane jest wydanie kalendarza ściennego na 2021 rok z wyróżnionymi pracami (zależne od sponsorów)

Więcej szczegółów

Album edukacyjny

Album stanowi rdzeń projektu, jako źródło wiedzy o ginących zwierzętach, jak i atrakcyjna nagroda dla dzieci biorących udział w konkursie plastycznym.

Głównym elementem wydawnictwa będą hiperrealistyczne i zgodne z anatomią ilustracje 40 rzadkich i zagrożonych gatunków zwierząt występujących na terenie województwa lubelskiego.

Atrakcyjne rysunki będą zaprezentowane obok zwięzłych tekstów o charakterze popularnonaukowym i przedstawione w postaci ciekawostek.

Całość wydawnictwa dostosowana będzie do czytelnika dorosłego jak i dzieci, dzięki odpowiednio dobranym treściom oraz oprawie wizualnej.

Techniczne informacje o albumie:

Format A4 w poziomie, każdy gatunek przedstawiony w formie tablicy 2 x A4 po rozłożeniu.
Zakładana ilość stron – 86. Twarda oprawa, papier kredowy.
Wydruk albumu edukacyjnego planowany jest na połowę listopada 2020 r.

Więcej szczegółów

Wystawa edukacyjna

Organizacja wystawy prezentującej ilustracje oraz informacje o rzadkich i zagrożonych gatunkach zwierząt występujących w województwie lubelskim.
Ten element projektu to zarówno inauguracja przeprowadzonego konkursu rysunków jak i kolejny element edukacji.
Podczas wystawy zaprezentowane będą prace przygotowane przez Marka Kołodziejczyka, na potrzeby albumu.
Będą one zaopatrzone, w krótkie popularnonaukowe opisy gatunkowe. Dodatkowo podczas wystawy zaprezentowane będą prace laureatów konkursu.
W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej, wystawa odbędzie się stacjonarnie lub online.

Więcej szczegółów

Realizacja projektu

Stan na dzień 16.10.2020

Postęp prac

Opracowanie szczegółowych założeń konkursu plastycznego 100%
Ogłoszenie konkursu w szkołach 100%
Nadesłane prace plastyczne 0%
Wyłonieni laureaci konkursu 0%
Opracowanie szczegółowych założeń albumu 100%
OPracowanie tekstów do albumu 95%
Przygotowanie grafik do albumu 60%
Skład albumu 60%
Wydruk albumu 0%
Organizacja wystawy 0%

Finansowanie

W obecnym wymiarze realizacji projektu, finansowanie projektu opiera się na dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz środkach własnych Fundacji Dla Przyrody.

Plany rozwoju projektu

Zwiększenie zasięgu edukacji

Podstawowym materiałem edukacyjnym projektu jest album. Poprzez zwiększanie jego nakładu zwiększamy dostępność społeczeństwa do prezentowanej tam wiedzy.
W ten sposób, poprzez edukację przyrodniczą, chcemy wpływać na losy ginących zwierząt Lubelszczyzny.

Należy nadmienić, że ze względu na reguły działania organizacji pozarządowych, jaką jest Fundacja Dla Przyrody, w praktyce, istnieją dwie metody finansowania tego wydawnictwa.

Pozyskanie darczyńcy lub darczyńców chętnych sfinansować jego wydruk. Jest to tak zwana odpłatna działalność statutowa fundacji. W takim ujęciu bilans kosztów i dochodów wynosi zero.
Fundacja realizuje swój cel statutowy, nie wypracowując środków na realizację kolejnych celów statutowych.

Możliwa jest również płatna działalność finansowa fundacji, gdzie album jest sprzedawany, a wypracowany zysk stanowi dochód, który przeznaczany jest wyłącznie na cele statutowe.

Zakładamy, że w zależności od zainteresowania wydawnictwem, będziemy wykorzystywać obie możliwości finansowania.

W pierwszej kolejności, poszukujemy instytucji chętnych sfinansować pewien nakład albumu, który zostanie przekazany zainteresowanym odbiorcom, zarówno przez te instytucje jak i Fundację Dla Przyrody. Dotyczy to również indywidualnych darczyńców,

Pomóż nam rozwijać projekt - przekaż dowolną darowiznę pieniężną !

Zebrane pieniądze będą przeznaczone na kolejne stanowiska lęgowe.

[FMP]Zafunduj sowie dom!
[/FMP]

O projekcie w mediach

05.09.2020, Kurier Lubelski, redaktor: Gabriela Bogaczyk

Na ratunek zagrożonym sowom. Powstanie 80 miejsc lęgowych na Lubelszczyźnie

Artykuł po krótce opisujący problem zmniejszającej się ilości miejsc lęgowych dla pójdźki, płomykówki i uszatki oraz założenia naszego projektu.

czynna ochrona sów

02.09.2020, Radio Lublin, redaktor: Liliana Kaczmarczyk

Pospieszą na pomoc sowom. Te pożyteczne ptaki mają coraz ciężej

Artykuł jest zapisem kilkuminutowej audycji radiowej. Przedstawia założenia projektu i problem zmniejszających się populacji synantropijnych sów. Porusza też problem ciągle żywych zabobonów związanych z sowami, które w realny sposób szkodzą ptakom i utrudniają uzyskanie zgody na montaż budek.
Koniecznie posłuchajcie audycji, odtwarzacz na dole strony.

czynna ochrona sów

Partnerzy i patroni projektu

czynna ochrona sów